สัมมนา IP for Thailand 4.0

ประมวลภาพ IP for Thailand 4.0
ฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อป
สนับสนุนโดย สถาบันคลังสมองของชาติ สกว. และบริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คลังสมองจับมือสกว.ดัน IP 4.0
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
7 สิงหาคม 2560 รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติกล่าวว่า การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศ ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ทำให้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นลำดับที่ 52 ของโลก และลำดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในงานวิจัยสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีหลายสาเหตุ อาทิ นักวิจัยยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความสำคัญกับการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือทำ Patent mapping ก่อนการวิจัย ส่งผลให้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้ไม่มากนัก คิดเป็นอัตราส่วน 15:85 เมื่อเทียบกับต่างชาติที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย


นอกจากนี้งานวิจัยยังไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและผลงานวิจัย หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานเพื่อคลี่คลายข้อจำกัดและอุปสรรคต่าง ๆ การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ รวมถึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย โดยเน้นไปที่ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และความลับทางการค้า


อ้างอิง : http://www.trf.or.th/law-intellectual-property-news/11071-trf-knit-pushes-ip-4-0-for-driving-thailand-economy 
            และ https://th-th.facebook.com/ThailandResearchFund/


Visitors: 15,320