กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท Axis ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเป็นผู้จัดหลักและเป็นผู้สนับสนุนหลักแก่งานสัมมนาระดับชาติ รวมทั้งการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล 

» การประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย(IP Creation)
    ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) วันที่ 10-11 มกราคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
» การประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IP Management) ร่วมกับ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) วันที่ 27-28 เมษายน 2552 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
» เป็นวิทยากร
   › เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ในหัวข้อการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ สำหรับเสนอต่อบริษัท Oring Solutions, Eltronik เท่านั้น
   › จัดงานนิทรรศการและเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัย
   › เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการจดสิทธิบัตรและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัยและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   › เป็นผู้จัดงานและนำเสนอผลงานเทคโนโลยีภาคภาษาไทยของเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยในประเทศเกาหลี ในงาน Korea-Thailand Technology Cooperation Business Meeting ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพ
   › เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมงานแถลงข่าวการยื่นสิทธิบัตรในระบบ PCT เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

   › เป็นวิทยากรบรรยายในงาน IP Professional Forum: Professional Drafting Course จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 23 เมษายน 2553 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
   › จัดการฝึกอบรม ในเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยเพื่อประกอบการร่างคำขอรับสิทธิบัตร, การสืบค้นสิทธิบัตรตลอดจนการร่างคำขอรับสิทธิบัตรโดยตัวแทนสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ, ตลอดจนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรจากเอกชน


Visitors: 15,320