บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Hub Service คือคำตอบที่ดีที่สุดในการประหยัดต้นทุนของลูกค้าในการคุ้มครอง การซื้อขายและการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเอซิสมีสำนักงานตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และ ทั่วทั้งเอเชีย โดยที่ลูกค้าและหุ้นส่วนของเราสามารถติดต่อสาขาเอซิสเพียงแห่งเดียวก็สามารถดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในประเทศต่างๆในเครือของเอซิสได้ทั้งหมดอย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศสิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนม่าร์

 

 บริการจดทะเบียน IP ทั่วโลก

บริการ Asia IP’s HUB ภายใต้การนำของสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์มอบโอกาสทางการตลาดอันสดใสให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนของเราในการทำธุรกรรมและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและต่างประเทศ และ ด้วยระบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานสูง จึงทำให้ Hub Service ของเราสามารถดำเนินการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ หรือ ผ่านการดำเนินการของเอซิสสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของเอซิส (Axian)และที่สำคัญไปกว่านั้น Hub Service ของเอซิสได้เน้นนโยบายการรักษามิตรภาพต่างตอบแทนกับหุ้นส่วนของเราด้วยการส่งออก(out-bound)หรือรับเข้า(in-bound)เพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยให้หุ้นส่วนของเราลดค่าใช้จ่ายลงไป แต่ยังช่วยให้เกิดการเข้าถึงเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของหุ้นส่วนนั้นๆได้ครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วย


งานสิทธิบัตร(Patents)

บุคลากรของเอซิสมีพื้นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ เราสามารถเตรียมเอกสาร ยื่นคำขอ ในกลุ่มงานเทคโนโลยีหลากหลายสาขา นอกจากนี้เรายังสามารถบริการด้านการบริหารจัดการสิทธิบัตรในครอบครองทั้งหมด การต่ออายุสิทธิบัตร ตลอดจนการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่ การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (due diligence and product clearances) (due diligence services) ที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและใบอนุญาตครบถ้วนและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ (IPSO) กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย (DIP) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรป (EPO) และเรายังมีเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภายใต้อำนาจบังคับของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก


งานเครื่องหมายการค้าและงานสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์(Trademarks and Designs)

กลุ่มบริษัทเอซิสดำเนินการให้บริการสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้ง
•การดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้อื่น
•การยื่นคำขอ
•การดำเนินการจนได้รับจดทะเบียน
•การรักษา และการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น

นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบแล้ว เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและคัดค้านด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบได้ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่น การต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่องานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยเช่นกัน


เครื่องหมายการค้า(Trademarks)

กลุ่มบริษัทเอซิสดำเนินการให้บริการสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้อื่น การยื่นคำขอ การดำเนินการจนได้รับจดทะเบียน การรักษา และการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบแล้ว เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและคัดค้านด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบได้ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่น การต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่องานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยเช่นกัน

กลุ่มเครื่องหมายการค้าของเราให้บริการจัดการด้านการปกป้องเครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิคุ้มครอง การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การดำเนินคดีด้านกฎมาย นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านการปกป้องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม เราภูมิใจในการให้บริการงานออกแบบและเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้ง การยื่น การดำเนินคดี การรักษา และการบังคับคดีของสิทธิต่างๆ นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบ เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและต่อสู้คดีด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่น การต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎข้อบังคับทางสิทธิบัตรงานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

งานเครื่องหมายการค้า
  ›ดำเนินการตรวจค้น เพื่อเตรียมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
  ›ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  ›ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอเครื่องหมายการค้า ยื่นเอกสารตอบข้อโต้แย้ง คัดค้าน อุทธรณ์ 
  ›จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  ›เพิกถอนเครื่องหมายการค้า
  ›ต่ออายุ

เอซิส แอสโซซิเอสท์ ให้บริการทางเครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของเครื่องหมายการค้า การดำเนินคดี การดูแลและบังคับสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศสิงคโปร์, ไทยและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยทางบริษัทสามารถทำการค้นหาเครื่องหมายที่เหมือนคล้าย ให้คำแนะนำและตอบโต้คำสั่งของนายทะเบียน หรือมีคำสั่งให้บริษัทพันธมิตรในต่างประเทศกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน ทั้งนี้การให้บริการของเรานั้น แบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆคือ

1. การให้บริการก่อนดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. การให้บริการยื่นคำขอ และดำเนินการในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. การให้บริการหลังจากได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

นอกจากการให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น เอซิส แอสโซซิเอสท์ ยังขอเสนอการให้บริการจดทะเบียนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศสิงคโปร์, ไทย โดยยังคงเป็นหลักการเดียวกับการดูแลเครื่องหมายการค้าข้างต้นคือมีการให้บริการทั้งก่อน, ระหว่าง, และหลังได้รับจดทะเบียนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการงานบริการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบกับความชำนาญในการยื่นขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจในเรื่องที่จะจดเครื่องหมายและงานออกแบบผลิตภัณฑ์กับเรา บริษัทเอซิส แอสโซซิเอสท์


งานด้านการแปล(Translations)

กลุ่มบริษัทเอซิสมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย และสามารถแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่นได้ เอซิสใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นหลัก เพื่อให้ บุคคลากรของเราตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล และยังมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำการแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

บริษัทของเราทำงานทางด้านการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากหลากหลายสาขาวิชา

แปลเอกสารสำหรับงาน IP(Translation for IP Registration)
กลุ่มบริษัทเอซิส มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย และความสามารถแปลเอกสาร แปลงานทางเทคนิคและการประดิษฐ์ คำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย เวียดนามและญี่ปุ่นได้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำการแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและการออกแบบได้อย่างถูกต้อง

แปลเอกสารสำหรับงานด้านอื่นๆ(Translation for Other Work)
นอกจากนั้น บริษัทเอซิส มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาสำหรับเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ไช่งานด้าน IP เช่น งานวิจัย งานทางเทคนิคต่างๆเป็นต้น


การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IP Management)

•งานบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา(IP Enforcement Action)
•งานแสดงความเห็นของการละเมิด IP(Infringement and Validity Opinion)

กลุ่มบริษัทเอซิสมีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจในทุกสาขา ทำให้เราสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างมาก เราให้คำปรึกษาและบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือครองครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์การบริหารนโยบาย การจัดการระบบเอกสารและการแจ้งเตือนต่างๆ การเฝ้าระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางอุตสาหกรรมและติดตามคู่แข่ง (industry and competitive watch service) การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (due diligence reviews) เมื่อมีการซื้อขายกิจการ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆ

เราให้คำปรึกษาช่วยเหลือและมีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย บริษัทและตัวบุคคล ในการตรวจวิเคราะห์(identification) การคุ้มครอง(identification) การขอถือสิทธิ์(acquisition) และทำการค้าใบอนุญาต(licensing) ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน บริษัท หรือบุคคลนั้นๆ และด้วยผลงานด้านงานการวิจัยที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ทางอุตสาหการและภาคสนามมากว่าทศวรรษ ซึ่งเป็นหัวใจในการได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ไม่ว่าทางการปฎิบัติหรือการวางระบบจริงที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับภาคทฤษฎีและการพาณิชย์ เมื่อเราทำการปกป้องสิทธิบัตรให้แก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งเราให้บริการงานเกี่ยวข้อกรณีข้อพิพาท เช่นการให้ความเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท(infringement and validity opinions)ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาจากการควบรวมหรือซื้อกิจการ(infringement opinions, validity opinions, due diligence and product clearances) นอกจากนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ช่วยดำเนินการระบุ บ่งชี้ และดึงทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนเทคโนโลยีของลูกค้า การวางนโยบาย กลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา การวางโครงสร้าง และการจัดอบรม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอซิสได้สร้างสรรค์โครงการการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามากมาย และหนึ่งในผลงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยการเสาะหาผู้สนใจใช้สิทธิที่เหมาะสม เราได้ดำเนินการดั่งกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามที่คาดหมาย นอกจากนี้เรามีโปรแกรมช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาสิทธิบัตรเพื่อแปลงเป็นเงินทุน โดยเราสรรหางานประดิษฐ์ที่จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในสิงคโปร์ ไทย และประเทศใกล้เคียงอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของเอซิสจึงสามารถขออนุญาตใช้สิทธิ์หรือซื้อสิทธิ์ในนวัตกรรมต่างๆอย่างถูกต้องกฏหมาย เพื่อให้ได้มาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสิทธิบัตรเพื่อการสร้างรายได้และหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนั้น

และนอกเหนือจากนี้ เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสูงสุด เรายังดำเนินงานด้านการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่ การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเอซิส ทั้งนี้เรายังประสบความสำเร็จในการว่าความแก้ต่างให้แก่ลูกค้าของเรา โดยเป็นฝ่ายยื่นคัดค้าน อุทธรณ์ ต่อสำนักสิทธิบัตรยุโรปอีกด้วย


Visitors: 15,320