บริการด้านกฏหมายอื่นๆ

บริษัทของเราให้บริการทางด้านกฏหมายอื่นๆดังนี้


งานให้คำปรึกษา

จากประสบการณ์ของเราทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจในทุกๆสาขา ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มค่าทางธุรกิจได้อย่างมาก เราให้คำปรึกษาที่ครอบคลุม และการบริการจัดการผลงานทางสิทธิบัตร ตั้งแต่การวางนโยบาย การจัดการคดี การเฝ้าระวังทางอุตสาหการและคู่แข่ง การสอบทานธุรกิจ การได้รับสิทธิบัตรและการขอถอนสิทธิบัตร การต่อรองเกี่ยวกับใบอนุญาตและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ


IDE@XIS(ไอ-เดีย-ซิส)

เอซิส มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอจากการที่เอซิสเผชิญหน้ากับสภาวะที่ท้าทาย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างสรรค์ การออกแบบ พัฒนาต่อยอด และการคุ้มครองไอเดีย ทำให้ภารกิจของเราต่อจากนี้คือการช่วยให้เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน เจ้าของงานประดิษฐ์ สามารถเปลี่ยนไอเดียความคิดเป็นสิ่งที่มูลค่าเชิงการตลาดได้ด้วยการมอบบริการที่ไม่เหมือนใครคือ ไอเดียซิส เซอร์วิส(ide@xis Service) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทีมงานของไอเดียซิสไม่ได้มีแค่ในสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทีมงานในประเทศไทยและมีเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมไปยังกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วย ซึ่งการร่วมกันทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเป็นบริการการให้คำแนะนำแก่กลุ่มธุรกิจ นักลงทุน และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ ในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นแรก เอซิสจะช่วยสร้างและพัฒนาไอเดียและการออกแบบให้กลายเป็นงานนวัตกรรม จากนั้นเราจะให้คำแนะนำในเรื่องการขอรับความคุ้มครองผลงานดังกล่าว ตามขั้นตอนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนและจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองนั้นๆ ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดและไม่ว่าไอเดียความคิดของลูกค้าจะอยู่ในขั้นตอนใด หรือไม่ว่าลูกค้าของเราจะเป็นนักลุงทุนหรือนักประดิษฐ์อิสระ หรือเป็นตัวแทนจากองค์กรขนาดใหญ่ เอซิสก็สามารถจัดสรรการบริการของเราให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม ด้วยบริการอันครบครันและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนของเอซิส ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถใช้ไอเดียความคิดดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสิทธิบัตรคุ้มครองไอเดียและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้บริการในการแปลงความคิดเป็นแหล่งทำงานได้


จดทะเบียน

บุคลากรของเอซิสมีพื้นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ เราสามารถเตรียมเอกสาร ยื่นคำขอ ในกลุ่มงานเทคโนโลยีหลากหลายสาขา นอกจากนี้เรายังสามารถบริการด้านการบริหารจัดการสิทธิบัตรในครอบครองทั้งหมด การต่ออายุสิทธิบัตร ตลอดจนการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances)(due diligence services) ที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและใบอนุญาตครบถ้วนและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์(IPSO) กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย(DIP) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรป(EPO) และเรายังมีเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภายใต้อำนาจบังคับของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก

เรารับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในไทยและทั่วโลก


การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา

เอซิส มีผลงานในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากมาย โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยตลอดจนสถาบันการศึกษา การมีหุ้นส่วนในวงการอุตสาหกรรมและการศึกษานั้นหมายถึง ความสามารถของเราในการช่วยเสาะหาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถซื้อขายได้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิได้

คณะที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสเคยดำรงตำแหน่ง Partner ในบริษัทที่ให้บริการด้านสิทธิบัตรในระดับนานาชาตินานกว่า 40 ปี และคณะที่ปรึกษาตลอดจนตัวแทนของเราสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ และการให้บริการแก่สถาบันวิจัย บริษัท และบุคคลในการระบุ การคุ้มครอง การซื้อและการอนุญาตให้ใช้สิทธิของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี และนอกเหนือจากนี้ เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสูงสุด เรายังดำเนินงานด้านการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่ การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิตใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเอซิส ทั้งนี้เรายังประสบความสำเร็จในการว่าความแก้ต่างให้แก่ลูกค้าของเรา โดยเป็นฝ่ายยื่นคัดค้าน อุทธรณ์ ต่อสำนักสิทธิบัตรยุโรปอีกด้วย

ในฐานะทนายด้านสิทธิบัตร เราทำงานร่วมกับนักประดิษฐ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจถึงไอเดียอย่างถ่องแท้และเพื่อให้เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้ถือครองสิทธิบัตรที่สามารถปกป้อง มีขอบเขตความคุ้มครองพสูงสุดซึ่งจะช่วยให้สิทธิบัตรมีมูลค่าสูง เอซิสสามารถช่วยดำเนินการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่เจ้าของประดิษฐ์ และสามารถธุรกรรมการโอน ซื้อขาย สิทธิบัตร(transactions) โดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องได้เช่นกัน


IP Auction & Brokerage

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอซิสได้สร้างสรรค์โครงการการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามากมาย และหนึ่งในผลงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยการเสาะหาผู้สนใจใช้สิทธิที่เหมาะสม เราได้ดำเนินการดั่งกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามที่คาดหมาย นอกจากนี้เราช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาสิทธิบัตรเพื่อแปลงเป็นเงินทุน โดยเราสรรหางานประดิษฐ์ที่จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในสิงคโปร์ ไทย และประเทศ ใกล้เคียงอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของเอซิสจึงสามารถขออนุญาตใช้สิทธิ์หรือซื้อสิทธิ์ในนวัตกรรมต่างๆอย่างถูกต้องกฏหมาย เพื่อให้ได้มาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสิทธิบัตรเพื่อการสร้างรายได้และหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนั้น


บริการร่างรูปทางเทคนิคด้วย CAD

บริษัทเราให้บริการงานทางด้านวาดแบบ รูปร่างทางเทคนิคด้วย Autocad สำหรับ ดังนี้

Technical Drawing by CAD Services

เรามีบริการ ร่างรูปทางเทคนิคด้วย CAD สำหรับการยื่นจดทะเบียน IP

 

Technical Drawing for Other Work

เรายังมีบริการร่างรูปทางเทคนิคด้วย CAD สำหรับงานอื่นๆนอกจากการยื่นจดทะเบียน IP


เราให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และมีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย บริษัทและตัวบุคคลในการตรวจวิเคราะห์(identification) การคุ้มครอง(identification) การขอถือสิทธิ์(acquisition) และทำการค้าใบอนุญาต(licensing) ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมตามความต้องการ ของแต่ละหน่วยงาน บริษัท หรือบุคคลนั้นๆ และด้วยผลงานด้านงานการวิจัยที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ทางอุตสาหการและภาคสนามมากว่าทศวรรษ ซึ่งเป็นหัวใจในการได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ไม่ว่าทางการปฎิบัติหรือการวางระบบจริงที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับภาคทฤษฎีและการพาณิชย์ เมื่อเราทำการปกป้องสิทธิบัตรให้แก่ลูกค้าของเรา

อีกทั้ง เราให้บริการงานเกี่ยวข้อกรณีข้อพิพาท เช่น การให้ความเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท(infringement and validity opinions)ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาจากการควบรวมหรือซื้อกิจการ(infringement opinions, validity opinions, due diligence and product clearances) นอกจากนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ช่วยดำเนินการระบุ บ่งชี้ และดึงทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนเทคโนโลยีของลูกค้า การวางนโยบาย กลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา การวางโครงสร้าง และการจัดอบรม

และนอกเหนือจากนี้ เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสูงสุด เรายังดำเนินงานด้านการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่ การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเอซิส ทั้งนี้เรายังประสบความสำเร็จในการว่าความแก้ต่างให้แก่ลูกค้าของเรา โดยเป็นฝ่ายยื่นคัดค้าน อุทธรณ์ ต่อสำนักสิทธิบัตรยุโรปอีกด้วย


Visitors: 15,320