ลูกค้า/พันธมิตร

ลูกค้าและพันธมิตร

เอซิสสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกได้โดยตรง เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสำนักงานหรือหุ้นส่วนของเราที่ตั้งอยู่แต่ในละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค กลุ่มองค์กรของเอซิสมีความรู้ที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้และมีความชำนาญการในหลากหลายด้าน ทั้งด้านกฏหมาย ธุรกิจ เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม ทำให้เอซิสมีศักยภาพในการขจัดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำแตกต่างของตลาดโลกไปได้ และด้วยเหตุนี้ เอซิสจึงสามารถนำเสนอทางออกในการคุ้มครองทรัพย์สินและแหล่งต้นทุนทางปัญญาให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างดีที่สุด

เอซิสตระหนักถึงพลวัฒน์ของโลกที่เกี่ยวกับทกฏหมาย ธุรกิจ และ เทคโนโลยี เราจึงดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับสำนักกฏหมาย สถาบันวิจัย สถานศึกษา บริษัทโฆษณาและนักการตลาด เพื่อหลอมรวมกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดเข้ากับ HUB Service ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพระดับโลกได้อย่างเหมาะสมเท่าทันสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์

บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีบริษัทในเครือในประเทศ
 › สิงคโปร์                                            
 › เวียดนาม 
 › มาเลเซีย

บริษัทในเครือ “กลุ่มบริษัท Axis” มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางกฎหมายแก่
 › บริษัทที่มีเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งรวมถึง
 › บริษัทข้ามชาติ 
 › บริษัทสตาร์ทอัพ(startup)
 › บริษัทที่ทำกิจการด้านสาธารณูปโภค(เช่นระบบสื่อสารโทรศัพท์และเครือข่ายโครงสร้างพลังงาน) 
 › สถาบันวิจัย

ลูกค้าของกลุ่มบริษัท Axis พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
 › เครื่องมือทางการแพทย์ 
 › สินค้าเภสัชกรรม 
 › การรักษาทางการ
 › องค์ประกอบทางการแพทย์ 
 › เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ 
 › กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท Axis ให้บริการโดยตรงแก่บริษัทที่มีเทคโนโลยีระดับสูง
 › ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 › ทำงานกับบริษัทกฎหมายพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา 
 › ยุโรป 
 › ญี่ปุ่น 
 › จีน 
 › เกาหลี

โดยกลุ่มบริษัท Axis ทำหน้าที่
 › คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า 
 › ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 
 › สนับสนุนการซื้อและควบรวมกิจการ 
 › ให้คำแนะนำในด้านข้อกำหนดต่างๆ

เนื่องจากการที่กลุ่มบริษัท Axis มีเครือข่ายในหลายประเทศในเอเชียและประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์

ลูกค้าของบริษัท


กลุ่มลูกค้าของเรา

เอซิสฯ พร้อมด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงประสบการณ์ด้านกฎหมายและบุคคลากรผู้มีคุณวุฒิพื้นฐานทางธุรกิจและทางปฏิบัติของทีมงาน ทำให้เราสามารถบริการลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่อุตสาหกรรมด้านการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบ การวิจัย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร กระบวนการอุตสาหกรรมและอื่นๆ รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านต่างๆได้แก่ อาหาร การบริการการพยาบาล การบริการการเงิน การเล่นเกมส์ เป็นต้น ด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ทั่วโลก

เป็นที่ทราบกันดีว่า เอซิส สนใจในเทคโนโลยีนำสมัย และทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่านั่นจะทำให้เราสามารถดึงคุณค่านวัตกรรมของท่านออกมาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่าน ผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรากับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา จากการให้บริการลูกค้าของเราที่ผ่านมาและปัจจุบัน ลูกค้าของเรามีอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลากหลายรูปแบบ โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก องค์กรรัฐบาล สถาบันการศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไป สิ่งนี้ทำให้บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

กลุ่มบริการ
หน่วยงานเอกชนและรัฐบาลที่ให้บริการ หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษาต่างๆ เอซิสทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของสิทธิบัตร และยังส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ยิ่งไปกว่านั้น ประสบการณ์ในการร่วมงานกับสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี(Technology Licensing Offices, TLOs) ที่ผ่านมาของเรา ทำให้เอซิสสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
  กลุ่มไฟฟ้า อิเลคโทรนิกส์ และเครื่องกล
ที่ปรึกษาของเราด้านสิทธิในกลุ่มไฟฟ้า อิเลคโทรนิกส์ และเครื่องกลของเเอคซิสนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิบัตรและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรจากประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตัวแทนของเรามีความรู้ครอบคลุมในด้านของกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังมีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลจุลภาค เครื่องกลระดับนาโน วัสดุศาสตร์ สารกึ่งตัวนำ การประมวลสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบการควบคุม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงและออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการตรวจสอบระบบต่างๆโดยเครื่องอัตโนมัติ การประมวลผลภาพ เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ การสื่อสารและเทคโนโลยีเครือข่าย วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเกมส์และ กระบวนการต่างๆทางธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย
กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีของบริษัท ได้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรและยังได้รับการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากตัวแทนสิทธิบัตรญี่ปุ่น เราภาคภูมิใจในประสบการณ์จากทั้งงานวิจัยระดับนานาชาติ ประสบการณ์ทางด้านเทคนิคและด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเราในสาขาเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ สารประกอบทางเคมี กระบวนการทางเคมี ปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี ชีวเคมีทั่วไป ลำดับชั้นของยีนและโปรตีน เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม เซลล์ต้นกำเนิด ประสาทวิทยา ประสาทชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา การสร้างแอนติบอดี้ การคัดกรองยา จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศและระบบนำส่งยา เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน องค์ประกอบของเอนไซม์ เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและประสบการณ์ด้านกฎหมายในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนของเราเป็นหุ้นส่วนในบริษัทสิทธิบัตรระดับนานาชาติ และเราสามารถผนวกความเชี่ยวชาญที่มีมากกว่า 40ปี เพื่อจัดหาการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง กลุ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี เเอคซิสฯ มีตัวแทนด้านสิทธิบัตรที่มีคุณภาพและได้รับใบอนุญาต จากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ ยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่จะให้บริการแก่ลูกค้า

ตัวแทนและทีมงานของเเอคซิสฯ มีประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างกว้างขวางและมีคุณวุฒิพื้นฐานทางด้านเทคนิคของเราและประสบการณ์ในกลุ่มสาขาทำให้เราสามารถบริการลูกค้าในด้านเทคนิคได้หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคทางการแพทย์ เคมีศาสตร์ กระบวนการทางเคมี ชีวเคมี สิ่งสืบต่อทางพันธุกรรม(Gene) และลำดับโปรตีน(Protein sequences) การแปลงพันธุ์(Transgenics) สเต็มเซลล์(Stem cell) ประสาทชีววิทยา(Neurobiology) ระบบคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต(Immunology) การออกแบบแอนติ้บอดี้(Antibody design) ศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าหากลุ่มพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต(Genomics) ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) การนำส่งยา(Drug delivery) เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) นาโนเทคโนโลยี(Nanotechnology) เอนไซม์ (Enzyme) เทคโนโลยีอาหาร(Food technology) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental science)

ทีมงานของเรามีประสบการณ์งานวิจัยในสถาบันวิจัยและอุตสาหกรรมมากกว่า10ปี ทำให้เราสามารถจัดหาการแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง ตรงประเด็นและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตัวแทนของเราสามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและความเชี่ยวชาญแก่สถาบันวิจัย บริษัทและบุคคลทั่วไป ในการพิสูจน์ ปกป้องสิทธิ การพัฒนานำไปใช้และการทำเชิงพาณิชย์(สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ) ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี

นอกจากการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า เอซิสยังให้บริการครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิบัตร การสอบทานธุรกิจ(Due diligence) เรามีประสบการณ์ในการดำเนินคดีความที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว อาทิเช่น การเป็นตัวแทนลูกค้าดำเนินคดีที่สำนักสิทธิบัตรยุโรปในการยื่นคำขอคัดค้านและการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ด้วยวาจา ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเรา คือการบรรยายและฝึกอบรมสิทธิบัตรวิชาชีพในประเทศสิงคโปร์และอังกฤษ


การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของเอซิส ประกอบด้วยบุคลาการที่มีคุณวุฒิทางกฏหมาย(นิติศาสตร์บัณฑิต) และเสริมทีมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ในฐานะทนายด้านสิทธิบัตร เราทำงานร่วมกับนักประดิษฐ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจถึงไอเดียอย่างถ่องแท้และเพื่อให้เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้ถือครองสิทธิบัตรที่สามารถปกป้อง มีขอบเขตความคุ้มครองพสูงสุดซึ่งจะช่วยให้สิทธิบัตรมีมูลค่าสูง เอซิสสามารถช่วยดำเนินการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่เจ้าของประดิษฐ์ และสามารถธุรกรรมการโอน ซื้อขาย สิทธิบัตร(transactions) โดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องได้เช่นกัน

เอซิสทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของสิทธิบัตร และยังส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ยิ่งไปกว่านั้น ประสบการณ์ในการร่วมงานกับสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี (Technology Licensing Offices, TLOs) ที่ผ่านมาของเรา ทำให้เอซิสสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 


กลุ่มเครื่องหมายการค้าและงานสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานเครื่องหมายการค้าและงานสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของเอซิส ได้รวบรวมเอาบุคลากรผู้มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมายและการศึกษาต่อในหลายสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและกฏหมายมาไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและหุ้นส่วนในสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบอุตสาหกรรม การค้นคว้าวิจัย เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าสิ่งทอ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก บริการด้านการเงิน และความบันเทิง ฯลฯ

เอซิสให้บริการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยรวมทั้งการซื้อสิทธิ์ (acquisition) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ(licensing) และ การฟ้องร้อง (litigation) การดำเนินคดีจนถึงที่สุด (prosecution) ทั้งนี้เรายังดำเนินการด้วยความชำนาญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลก ส่งผลให้เราสามารถช่วยลูกค้าในการปกป้องรักษาทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง 


Visitors: 15,320