บริการของเรา

การให้บริการของ Axis

เรามีการให้บริการแบบครบวงจรในเรื่องการบริการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและยังเพิ่มคุณค่าของบริการให้ลูกค้า(Value Added to value client) โดยมีบริการครบวงจรดังนี้

• IP Registration : โดยเรารับจดทะเบียน IP ในไทยและทั่วโลก                                 
• Copyright : งานลิขสิทธิ
• Trademark : งานเครื่องหมายการค้า
• Patent : งานสิทธิบัตร
• Petty Patent : งานอนุสิทธิบัตร
• Product Design : งานออกแบบผลิตภัณฑ์

 

เราให้บริการครบวงจร Process ของงานที่เกี่ยวข้องกับ IP

 

  

บริการของ  Axis  ด้าน Intellectual Property ( IP)

 


บริการของ Axis

เราให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและบริการอื่นๆด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี เราให้บริการลูกค้าในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ของบริษัทของเราและบริษัทในเครือ เราให้บริการลูกค้าในทุกกลุ่มทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทเอกชนรวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ สถานศึกษา องค์การรัฐบาล และบุคคลธรรมดา

งานบริการของเรา

เราให้บริการด้านกฎหมายทรพย์สินทางปัญญาและบริการด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

• งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property (IP) Work เช่น
  - งานร่างคำขอและจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาติทรัพย์สินทางปัญญา(Draft and register for IP Licenses)
  - งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา(IP Management)
  - งานจัดอบรมสัมนาและจัดWorkshop ด้าน IP(Seminar and Workshop arrangement for IP)

• งานบริการด้านกฎหมายอื่น ๆ (Other legal work) เช่น
  - งานจดทะเบียนบริษัท(Company Registration)
  - งานร่างสัญญา(Drafting agreement)
  - งานแปลสัญญา(Agreement translation)
  - งาน Notary Services(Notary services)
  - งาน Power of Attorney(Power of Attorney)

• งานบริการอื่น ๆ (Other services) เช่น 
  - งานแปลเอกสาร (Translation)
    - งานแปลเอกสารด้าน IP (Translation for IP))
    - งานแปลเอกสารงานวิจัยและงานด้านเทคนิค(Translation for research and technical work)
  - งานบริการ Technical Drawings by CAD 
    - งานร่าง Technical Drawings by CAD for IP work สำหรับงานด้าน IP 
    - งานร่าง Technical Drawings by CAD for other work สำหรับงานด้านอื่นๆ


บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

• Advisory
• Auction
• Brokerage
• Business Technology Transfer
• Due Diligence
• Education
• Enforcement
• Filing Applications
• Franchising
• Freedom-to-Operate
• Infringement Advisory
• Infringement Investigation
• Intellectual Capital Consulting
• Landscaping
• Licensing
• Portfolio Management
• Patent Drafting
• Prosecution
• Searching
• Stick Licensing
• Strategic Remediation
• Strategy Development and Implementation
• Technology Transfer
• Validity
• Valuation


Visitors: 15,320